Regulamin Czytelni Internetowej Filia nr 1, Filia nr 2

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ
FILII NR 1 W ZIĘTKU, FILIA NR 2 W POTĘPIE
 


  1. Korzystanie z Czytelni Internetowej służy celom informacyjnym i edukacyjnym.

  2. Korzystający z Czytelni Internetowej zobowiązani są do zachowania ciszy.

  3.Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.

  4.Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.

  5. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej, zwana dalej Użytkownikiem jest zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin.

  6. Indywidualna sesja może trwać jedną godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.

  7. Użytkownik ma prawo do:

  * korzystania z internetu,

  * pracy z programem Open Office zainstalowanym na stanowiskach komputerowych,

  * zapisywania wyników poszukiwań na nośnikach danych zakupionych u bibliotekarza .- patrz załącznik

  * kopiowania części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim. Koszt jednej strony wydruku wynosi - patrz załącznik. Korzystanie z drukarki jest możliwe tylko w przypadku kopiowania informacji wyszukanych w trakcie pracy w czytelni. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za złe (z winy użytkownika) wydruki.

Użytkownikowi zabrania się:

  * podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,

  * ściągania z internetu oraz instalowania i uruchamiania na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika,

  * zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach,

  * wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,

  * łamania zabezpieczeń systemu,

  * samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,

  * wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych, w tym napojów.

8. Dostęp do internetu nie może być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.

9. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

10. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz skutki nieprawidłowego użycia udostępnionego mu połączenia z siecią.

11. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

12. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.


Krupski Młyn, 30 czerwca 2010 r.ZAŁĄCZNIK

Cennik:

  *  płyta CD - 1,00 zł

  * 1 strona wydruku - 0,50 zł

  * 1 strona kserokopia - 0,20 zł