Regulamin Czytelni Internetowej

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUPSKIM MŁYNIE1. Korzystanie z Czytelni Internetowej służy celom informacyjnym i edukacyjnym.


2. Korzystający z Czytelni Internetowej zobowiązani są do zachowania ciszy.


3. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.


4. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.


5. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej, zwana dalej Użytkownikiem jest zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin.


6. Indywidualna sesja może trwać jedną godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.


7. Użytkownik ma prawo do:
pracy z programami pakietu Microsoft Office zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych, zapisywania wyników poszukiwań.
Użytkownikowi zabrania się:
podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera, ściągania z internetu oraz instalowania i uruchamiania na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika, zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach, wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych, łamania zabezpieczeń systemu, samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych, wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych, w tym napojów.


8. Dostęp do internetu nie może być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.


9. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.


10. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz skutki nieprawidłowego użycia udostępnionego mu połączenia z siecią.


11. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.


12. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

Krupski Młyn, 30 stycznia 2006 r.